DZIAŁALNOŚĆ   

Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności Fizycznej (PTN-AAF) prowadzi działalność w obszarze sportu osób niepełnosprawnych, adaptowanego wychowania fizycznego, rehabilitacji i rekreacji terapeutycznej, realizując swoje cele poprzez:

  • organizowanie zebrań, konferencji, sympozjów i zjazdów naukowych,
  • tworzenie warunków do publikowania prac w specjalistycznych czasopismach z zakresu adaptowanej aktywności fizycznej, rehabilitacji, fizjoterapii, wychowania fizycznego i sportu oraz rekreacji osób niepełnosprawnych w kraju i za granicą,
  • tworzenie możliwości aktywnego udziału w życiu naukowym w wymienionym wyżej zakresie,
  • prowadzenie działalności i współpracy w podnoszeniu kwalifikacji osób działających w dziedzinie rehabilitacji oraz wychowania fizycznego, sportu, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych poprzez ich specjalizowanie i doszkalanie w formie kursów i innych form szkolenia organizowanych przez Stowarzyszenie,
  • dbanie o właściwy poziom naukowy, dydaktyczny i organizacyjny prowadzonych przez PTN-AAF form szkolenia,
  • wspieranie członków Stowarzyszenia w kontaktach z władzami administracyjnymi, instytucjami życia publicznego, towarzystwami i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi,
  • rozwiązywanie problemów związanych z rehabilitacją i aktywnością fizyczną osób niepełnosprawnych,
  • upowszechnianie informacji o działalności Stowarzyszenia szczególnie poprzez przygotowywanie informacji i publikacji związanych z prowadzoną działalnością.